Onze missie

Missie

Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek wil de volgende doelen op een democratische wijze bereiken:

  • Toezien op heldere en controleerbare afspraken met burgemeester en wethouders over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid;
  • Streven naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en deskundig is en toegerust is op zijn nieuwe taken binnen de gemeente Laarbeek;
  • Vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers alsook die van onze inwoners.

Onze visie

Visie

Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek wil een lokale politieke partij zijn, die midden in de samenleving van Laarbeek staat en weet wat er leeft onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dit doen we door ons nagenoeg dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze burgers steeds vanuit een zelfkritische en open houding naar de gemeenschap. We zetten ons graag in voor de belangen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te gaan. Politiek bedrijven is participeren en anticiperen, zonder in beton gegoten ideologieën. Vanuit dit adagium willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen.

Samenwerken: kernachtig en helder!

De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken. Dit betekent concreet: consequenties van keuzes helder maken en democratisch gekozen beleid binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen. De focus van het gemeentelijk apparaat moet extern gericht zijn: op haar burgers, haar ondernemers en anticiperen op de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. 

Waarom Ouderen Appèl Hart Voor Laarbeek

Onze vernieuwende standpunten

Veiligheid

De verkeerskundige bereikbaarheid dient in Laarbeek verbeterd te worden en knelpunten moeten worden aangepakt. Wij steunen alle activiteiten van onze inwoners voor een bereikbaar openbaar vervoer, zodat iedereen verzekerd is van mobiliteit.

Zorg & Welzijn

Bevordering gezondheidszorg en de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld ook daadwerkelijk inzetten. Het doel? Mensen gebruik te laten maken van de middelen die er zijn en elkaar ontlasten.

Woonbeleid

Passende woonruimte voor iedereen in alle kernen, in het bijzonder voor starters en ouderen. Wij zijn voor de invoering van een huisvestingsverordening met maximale voorrang voor onze eigen inwoners.

Voorzieningen

Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met goede/passende voorzieningen in alle kernen van Laarbeek. Leefbaarheid moet weer bovenaan op de actielijst komen te staan.

Duurzaamheid

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, vraagt om bijstelling en heroverweging. Inwoners moeten meer gehoord worden. Door meer samenspraak en samenwerking moet de verduurzaming van Laarbeek een boost krijgen.

Financiën

Ons streven is een financieel beleid waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk zijn. Doorberekeningen moeten en kunnen eerlijker.

Nieuwsgierig naar al onze standpunten?

KVK: 84455152 

Fiscaalnummer: 863217564

Voor vragen? Mail of bel ons.

+31 (0) 624305342

Vestigingsadres:

De Nieuwe Erven 8

5738 BX  Mariahout

Laarbeek

Volg ons op

© 2022 – Ouderenappelhvl. All rights reserved. Made by: tdt-ict.com